Ochrana osobných údajov

ochrana-osobnych-udajov-ikonaZásady ochrany osobných údajov

 

Vážený zákazník,

aby ste mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?
Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno: Martin Ušák - MAUS
Sídlo:     Astrová 18, 900 43 Kalinkovo
IČO:   47 892 919
DIČ:   1084829911
Registrácia: zap. v Živnostenskom registri OÚ Senec, č. živnostenského registra 250-35508

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. Aké osobné údaje spracúvame?
Eshop
Aby ste mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platbách, kontaktná osoba, tel.č., email
Evidencia reklamácií
Aby sme mohli vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, spôsob vybavenia reklamácie, tel. č., email, podpis, meno a priezvisko kontaktnej osoby, tel .č. kontaktnej osoby.
Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, tel.č., IP adresa, cookies.
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, údaje o objednávkach, tel.č. a email. 

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Eshop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.
Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia Vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti.
Účtovníctvo
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom splnenia si našich povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov vzťahujúcich sa na agendu účtovníctva.
Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu.
Marketingová komunikácia
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.
Cookies
S vašim súhlasom spracúvame aj vašu IP adresu a cookies. Tieto používame na zlepšenie funkčnosti web stránky a reklamné a remarketingové účely.
Vernostný program
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje aj za účelom vašej registrácie do vernostného programu.

 4. Ako nám môžete dať súhlas? 
Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu

 5. Ako môžete súhlas odvolať?
Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať.
Súhlas môžete odvolať:
zaslaním oznámenia na email info@premobily.sk
zaslaním oznámenia poštou na adresu Astrová 18, 900 43 Kalinkovo

 6. Komu vaše údaje poskytujeme?
Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.
V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona dopravcovi a dodávateľovi.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje externej účtovníckej spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a reklamných služieb súvisiacich s webovou stránkou.

 7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov. 
Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely a vo vernostnom programe dokým svoj súhlas neodvoláte.

 8. Kam prenášame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.

 9. Nie ste spokojný? 
Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@premobily sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 10. Ako spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sú spracúvané v administrácii web stránky. Web stránka je zložená na serveri spoločnosti Shoptet s.r.o. Ďalej vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom makretingových nástrojov ako Google Analytics.

 11. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ prijal politiku silných hesiel. Pracovné počítače sú chránené antivírovým programom NOD32. Osobné údaje spracúvané prostredníctvom internetového obchodu sú šifrované. Osobné údaje uložené v administrácii web stránky sú chránené pred tretími osobami.

 12. Aké máte práva?

 • Právo na prístup k údajom 
 • Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie
  Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak: 
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;
 • Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak: 
 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas. 
 • Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 
 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • zaslaním oznámenia na email info@premobily.sk
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Astrová 18, 900 43 Kalinkovo
 • Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

14. Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.  

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária 

Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária