Ochrana osobných údajov

ochrana-osobnych-udajov-ikonaPri predaji tovaru spoločnosťou MAUS s.r.o.

Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov

Vážený kupujúci,

za účelom vybavenia vašej objednávky potrebujeme Vaše osobné údaje. Tieto spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne na vymedzený účel.

1. PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

1)   Prevádzkovateľom informačného systému je spoločnosť:
      Obchodné meno:                      MAUS s.r.o.
      reg.:                                          zap.v Obchodnom registri OS Trnava, odd. Sro, vl.č. 36578/T
      Sídlo:                                        Gejzu Dusíka 2818/50, 917 08 Trnava
      IČO:                                          50 026 542
      DIČ:                                          2120151484
      IČ DPH:                                    SK2120151484
      email:                                       info@premobily.sk
      tel.:                                          +421 911 553 737
      (ďalej len „prevádzkovateľ“)

2. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom:

 • uzatvorenia kúpnej zmluvys kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.premobily.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • vedenia vernostného programu pre zákazníkov.

2)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel:

 • registrácia na internetovej stránke www.premobily.sk,
 • objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.premobily.sk,
 • potvrdenie objednávky,
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy,
 • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovarv súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe,
 • evidencia kupujúcich na administratívne účely,
 • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii,
 • odmeňovanie vernosti zákazníkov.

3. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych
      predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje
      poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch
      alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
2)   Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb:

 • titul,
 • meno a priezvisko,
 • bydlisko,
 • kontaktné údaje (tel. č., mail),
 • číslo bankového účtu,
 • údaje o objednávkach.

3)   V prípade ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené
      v čl. 3 ods. 2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie
      povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. DOBROVOĽNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)   Kupujúci poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností
      vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
2)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich
      povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
3)   Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu so súhlasom
      dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
      právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri registrácii
      na internetovej stránke www.premobily.sk, pri objednávke tovaru alebo iným vhodným spôsobom.
      Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže 
      odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu
      kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

5. POSKYTNUTIE A SPRÍSTUPNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)   Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje kupujúcichtretej osobe len v nevyhnutnej
      miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych
      predpisov, , prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
      v znení neskorších právnych predpisov.
2)   Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje o kupujúcich dopravcovi, za účelom dodania tovaru.
3)   Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje kupujúcich tretej osobe len v nevyhnutnej
      miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych
      predpisov, prípadne na základe zmluvy podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
      v znení neskorších právnych predpisov.
4)   Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje dotknutých osôb spoločnosti 
      Shoptets.r.o., so sídlom Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, ČR, IČO: 28 935 675.

6. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1)   Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich.

7. POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

1)   Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod cit. zák.; pri vydaní rozhodnutia je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby

2)   Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) cit. zák. možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie
      vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by
      boli porušené práva a slobody iných osôb.
3)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) cit. zák. na účely priameho marketingu.

4)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo
      u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa
      § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) cit. zák. vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením
      dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo
      môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu
      nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ
      je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu
      blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5)   Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo
      u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo
      pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov
      automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa
      o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania,
      pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu 
      pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia
      prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 cit. zák. Dotknutá osoba nemá
      toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia
      na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných
      vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
      požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe
      zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6)   Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

 • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
 • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7)   Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh
      na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8)   Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,jej práva môže uplatniť zákonný
      zástupca.
9)   Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
10) Dotknutá osoba je povinná uviesť len pravdivé osobné údaje. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá
      v zmysle § 16 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov
      ten, kto ich do informačného systému poskytol.

 8. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA 

1)   Prevádzkovateľ nezodpovedá za zneužitie osobných údajov tretou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom
      dostala bez oprávnenia.
2)   Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
      údajov v znení neskorších právnych predpisov sa riadi podľa ustanovení tohto zákona.

 

Vypracovala: JUDr. Barbora Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária 

Za správnosť: JUDr. Zdenka Lániková
Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária