Podmienky súťaží

Podmienky súťaží

Uvedené všeobecné podmienky sú platné pre súťaže uskutočnené na webovej stránke internetového obchodu PREMOBILY.SK a na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/premobily.sk/.
Nasledujúce podmienky upravujú možnosť účasti v súťaži, získanie a prevzatie výhry, ochranu osobných údajov zúčastnených a daňové povinnosti

  • Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá navštívi portál PREMOBILY.SK alebo jej FB stránkua rozhodne sa do nej zapojiť. S výnimkou zamestnancov a zmluvných partnerov spoločnosti MAUS s.r.o.prevádzkujúcej uvedený webový portál, ich zamestnancov a rodinných príslušníkov, osôb, ktoré súťaže sponzorujú, organizujú, technicky zabezpečujú alebo sprostredkovávajú.

  • Podmienky na získanie a odovzdanie výhry zo súťaže

Výhercom súťaže sa môže stať akákoľvek zapojená osoba, ktorá splnila všetky podmienky súťaže, poskytla všetky osobné údaje na jej identifikáciu a bola riadne vyhlásená za výhercu.
Výherca bude o získaní výhry informovaný prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a bude následne vyzvaný na prevzatie výhry alebo poskytnutie dodatočných údajov spojených s odovzdaním výhry.
V prípade, že výherca nebude do 5 dní reagovať, jeho právo na výhru zaniká. Rovnako aj v prípade, ak poruší akúkoľvek z podmienok súťaže alebo vedome koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytnutie falošných údajov, podvodné konanie,...). Nárok na výhru zaniká, keď si výherca v lehote uvedenej pri osobnej komunikácií, výhru neprebral.
Výhry nie sú právne vymáhateľné.
Spoločnosť MAUS s.r.o, prevádzkovateľ webového portálu PREMOBILY.SK, nezodpovedá za poškodenia výhier vzniknuté pri ich preprave alebo v súvislosti s ňou.

  • Ochrana osobných údajov

Účastníci súťaže dávajú svojim zapojením sa spoločnosti MAUS s.r.o, prevádzkovateľovi webového portálu PREMOBILY.SK, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré boli poskytnuté s účelom ich identifikácie a so spracovaním osobných údajov, s účelom realizácie súťaže a prípadného odovzdania výhry.
Súhlas so spracovaním osobných údajov je poskytovaný na čas trvania súťaže a na čas po jej skončení nevyhnutný na odovzdanie výhry. Poskytnutý súhlas je neodvolateľný.
Spoločnosť MAUS s.r.o zodpovedá za bezpečnosť uchovávania osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

  • Daňové povinnosti

Daňové povinnosti výhercu súvisiace s výhrou popisuje Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. Výhry do hodnoty 165,97 EUR podľa uvedeného zákona nepodliehajú zdaneniu.

  • Záverečné ustanovenia

Každý účastník súťaže dáva zapojením sa do nej vedomý súhlas, že sa s danými podmienkami riadne oboznámil a súhlasí s nimi.
Spoločnosť MAUS s.r.o. si vyhradzuje právo na úpravu podmienok súťaže z obchodných dôvodov, z dôvodov zapríčinených treťou osobou alebo vyššou mocou.